Projekt 1 Projekt 2
konfigurator elewacji design by VENTI
konfigurator elewacji design by VENTI

 

więcej

Zobacz jak robi± to specjali¶ci...

więcej

Torggler Polska Sp. z o.o.
ul. Sadowa 6; 95-100 Zgierz
tel. 042 717-27-37
biuro@torggler.pl


Slovenský

Torggler Polska s.r.o je súkromná poµská firma, ktorá vznikla v roku 1996, pôvodne ako firma Ekor. V roku 2001 sme získali strategického partnera, ktorý sa stal na±ím hlavným vlastníkom, taliansku firmu Torggler Chimica S.P.A. (Merano, juµné Tyrolsko). Z dôvodu spoločnej spolupráce sme zmenili názov firmy na Torggler Polska. Sídlo a výroba firmy je v Zgierzu, neďaleko Lodze v strednom Poµsku.

Vyrábame materiály pre stavebníctvo, zmesi pre keramické dlaµdice, mramor, sklenené dlaµdice (luksfery), ±peciálne stavebné zmesi na báze cementu, µahké systémy na zateplovanie stavieb (lepiace zmesi do polystyrénu a minerálne vlny) a tieµ iné výrobky stavebnej chémie. V na±om sortimente sú dve v±eobecne známe značky: EKOR a EKORMIX. Ná± strategický partner firma Torggler Chimica je známym talianským výrobcom stavebnej chémie. Počas 140 rokoch výroby sa firma ±pecializuje na pokročilé technické systémy renovácie a izolácie, silikónové tesnenia, technologické stavby tunelov. Sortiment sa skladá zo stoviek výrobkov vysokej kvality.

V lete roku 2002 sme otvorili na na±ich pozemkoch v Zgierzu moderný závod. Ponúkame na±e výrobky, ako aj celý sortiment zahraničných výrobkov stavebnej chémie dováµaných z Talianska, z firmy Torggler Chimica. Ďal±ie výrobky sú predávané pod značkou Torggler. Ná± obchodný sortiment zachytáva celú ±kálu výrobkov spĺňajúcich poµiadavky v±etkých stavebných sektorov stavebného priemyslu, za pouµitia sektoru B2B, aµ po známy sektor DIY.


V dne±nej dobe zásobujeme hlavne poµský trh. Máme taktieµ veµké skúsenosti s exportom na ruský a litovský trh. V poslednej dobe sme nadviazali nové kontakty s Českou a Slovenskou republikou. Snaµíme sa rozvíja» súčastné a nadväzova» nové kontakty. Od vstupu ná±ho ±tátu do Európskej únie sa získavanie kontaktov v rámci Európy stalo samozrejmos»ou. Týka sa to ako nových, tak aj starých členov EÚ a tieµ ±tátov úzko spolupracujúcich v rámci obchodu. Ak vezmeme do úvahy na±e výrobné schopnosti a tieµ ciele kvality, sme presvedčení, µe môµeme by» konkurencie schopní na hore uvedených trhoch, predov±etkým v novej európskej politike ná±ho ±tátu.